item-thumbnail

ไตอักเสบเกิดจาก Nephritis

                      ในโรคนี้ ไตทั้งสองข้างอาจเกิดการอักเสบหรือเกิดการเสื่อมสภาพ ทำให้น้ำปัสสาวะมีสารโปรตีนและเม็ดโลหิตปนออกมาด้วย ส่วนของไตซึ่งทำหน้...

item-thumbnail

ภาวะไตวายเฉียบพลันและยูรีเมีย Kidney Failure And Uremia

                   ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อชีวิต ถ้าไตไม่ทำงานทั้งหมดก็อาจจะถึงแก่ชีวิตในเวลาอันสั้นได้ ไตมีหน้าที่ขจัดของเสียออกจากโลหิต โดยปกติไตมีคว...